UserSakalelis
Public
Report

Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ tyrimo anketa tėvams „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

                                                                                                 Dėkojame Jums už pagalbą

1. Įrašykite savo vaiko / vaikų, kuris / kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, amžių:
2. Jums pateikiami teiginiai, kurie padeda įvertinti vaiko gerovę. Pažymėkite vieną labiausiai Jums tinkantį atsakymą.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinkuNežinau
Mano vaikas į ugdymo įstaigą eina su džiaugsmu
Mano vaikas ugdymo įstaigoje gerai sutaria su grupės vaikais
Jaučiu, kad mano vaikas yra saugus ugdymo įstaigoje
Mano vaikas ugdymo įstaigoje mokomas elgtis pagarbiai, laikytis susitarimų
Grupės susitarimai pateikti visiems vaikams suprantamais būdais
Esu supažindinta(-as) su grupės susitarimais ir pasekmėmis
Mano vaikas ugdymo įstaigoje dalijasi žaislais, knygelėmis
Mano vaikas pastebi, kai kitas vaikas grupėje yra liūdnas, nusiminęs, kai jam reikalinga pagalba
Mano vaikas ugdymo įstaigoje skatinamas domėtis savo šeimos istorija, tradicijomis
Mokytojas su manimi aptaria nerimą sukėlusius ženklus vaiko elgesyje
Telkiant bendruomenę įtraukiojo ugdymo pokyčiams, mūsų įstaigoje jaučiama pagarbos, tolerancijos ir pagalbos vaikui bei šeimai kultūra
3. Išvardinti teiginiai padeda įvertinti ugdymo(si) aplinkas ugdymo įstaigoje, grupėje, kurią lanko Jūsų vaikas. Pažymėkite labiausiai Jums tinkantį atsakymą.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinkuNežinau
Grupės fizinė aplinka saugi ir pritaikyta vaikų poreikiams
Grupės aplinka estetiška, neperkrauta, primena namų aplinką
Grupės aplinkoje gausu vaizdinės informacijos (plakatų, žemėlapių, knygų, nuotraukų ir kt.)
Vaikų darbai eksponuojami grupės / ugdymo įstaigos aplinkoje
Ugdymo įstaigos kieme yra vaikų žaidimų aikštelės, kurių įranga tvarkinga, saugi
Ugdymo įstaigoje lauko erdvės pritaikytos visapusiškam vaikų ugdymui(si)
Mano vaikas pasitiki mokytoju, žino, kad jis pagelbės, kai tik prireiks jo pagalbos
Užtikrinamas vaikų gyvenimo ugdymo įstaigoje ir namuose tęstinumas (vaiko elgesio, kalbos kultūros ugdymas ir kt.)
Ugdymo įstaigoje puoselėjamos tradicijos, organizuojamos bendros su tėvais šventės (gimtadienių, valstybinės, kalendorinės ir pan.)
Ugdymo įstaigoje organizuojamos bendros su tėvais išvykos, renginiai
Ugdymo įstaigoje sudarytos sąlygos mano vaiko poreikių tenkinimui ir gabumų plėtojimui
Tėvai savanoriškai prisideda prie ugdymo erdvių kūrimo ir modifikavimo
Grupėje yra vaikų amžiui tinkamų skirtingos paskirties priemonių, IKT (planšetės, kompiuteriai ir kt.)
4. Išvardinti teiginiai apie mokytojo bendravimą su Jumis dėl vaiko pasiekimų. Pažymėkite labiausiai Jums tinkantį atsakymą.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinkuNežinau
Bendraudamas su mokytoju suteikiu informacijos apie savo vaiko stiprybes ir pomėgius
Su mokytoju aptariu vaiko pasiekimus ir daromą pažangą
Mokytojas informuoja mane apie vaikui kylančias problemas ir aiškinasi kaip jas sprendžiame
Mokytojas reguliariai informuoja mane apie vaiko pasiekimus, daromą pažangą
Informacija apie vaiko pasiekimus ir pažangą suteikiama laikantis konfidencialumo
5. Išvardinti teiginiai apibūdina mokytojo bendravimą su tėvais. Pagalvokite, kiek tai būdinga Jūsų bendravimui su vaiko mokytoju ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymą.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinkuNežinau
Mokytojas su manimi visuomet elgiasi etiškai, pagarbiai
Mes, tėvai, su mokytoju elgiamės etiškai, pagarbiai
Mokytojas kviečia tėvus į grupę vesti ugdomąjį renginį (papasakoti apie savo profesijas, mėgstamas veiklas ir vaikystės knygas, keliones ir kt.)
Mokytojas bendrų tėvų ir vaikų veiklų metu sudaro galimybes šeimoms geriau pažinti vieni kitus
Mokytojas skatina tėvus keistis informacija gyvai ir interneto forumuose
Mokytojas gerbia mano šeimos privatumą ir tik gavęs sutikimą, dalinasi informacija apie vaiką su kitais specialistais
Mokytojas leidžia susipažinti tik su mano vaiko pasiekimų aplanku ar kitais asmeniniais duomenimis
Mokytojas aptaria su tėvais numatomus ugdymo tikslus, ugdymo programą, naudojamus metodus, bendras taisykles, kurių reikėtų laikytis atėjus į grupę; kokiais būdais ir kokiu dažnumu bus keičiamasi informacija
Kartu su mokytoju aptariame trumpalaikius ir ilgalaikius vaiko ugdymosi tikslus
Su mokytoju sutariame, kokiu dažnumu ir kokios apimties gausiu informaciją apie vaiko pasiekimus ir daromą pažangą
Susidūrus su sunkumais, mokytojas parodo empatiją ir rūpestį, nuramina, pateikia informacijos, idėjų ar pasiūlo pagalbą
Ugdymo įstaigoje vykdomos tėvų švietimo programos, dalijamasi pedagogine literatūra, nuorodomis į naudingus informacijos šaltinius
Esu informuotas apie mokytojo naudojamas veiksmingas ugdymo strategijas ir priemones
Esant poreikiui, mano vaikas gali gauti reikalingą ugdymo įstaigoje dirbančių specialistų pagalbą
Tėvai yra informuoti apie vaikui naudingas paslaugas ir už ugdymo įstaigos ribų
5.1. Jei turite pastabų ar pasiūlymų apie Jūsų ir Jūsų mokytojų bendravimą, prašome juos įrašyti.
6. Pateikiami teiginiai apibūdina ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Pagalvokite, kiek tai būdinga įstaigai, kurią lanko Jūsų vaikas ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymą.
Visiškai nesutinkuIš dalies nesutinkuIš dalies sutinkuVisiškai sutinkuNežinau
Ugdymo įstaiga yra kūrybinga, taiko švietimo naujoves, dalyvauja įvairaus lygio projektuose
Tėvai kviečiami dalyvauti rengiant strateginius, metinius planus, ugdymo programą, ugdomosios veiklos planus
Ugdymo įstaigoje įgyvendinamos vaikams ir tėvams skirtos priemonės vaikų adaptacijos laikotarpiui / perėjimui į pradinį ugdymą palengvinti
Tėvai dalyvauja ugdymo įstaigos veiklos įsivertinime
Su tėvais tariamasi dėl ugdymo įstaigos veiklos tobulinimo
Tėvai supažindinami su ugdymo įstaigos veiklos įsivertinimo / išorinio vertinimo rezultatais
Ugdymo įstaigos savivalda (taryba) yra aktyvi
Ugdymo įstaigos savivaldoje sprendimai priimami skaidriai
Ugdymo įstaiga renka vaikų / tėvų pasiūlymus, kaip gerinti ugdymo įstaigos aplinką, ugdymo procesą, bendradarbiavimo būdus
7. Parašykite, ką Jūs norėtumėte pakeisti ugdymo įstaigoje, ką pasiūlytumėte tobulinti.