Airina
Public
Report

Audito 2.4.1 VERTINIMAS UGDYMUI. Anketa mokytojams

Šiame klausimyne pateikti teiginius apie Jus ir Jūsų mokyklą. Prašome atidžiai perskaityti kiekvieną teiginį nurodykite, ar jis, Jūsų manymu, atitinkantis tiesą, ar ne. Atsakydamas(-a) prisiminkite ir vertink tik 2021 m. šioje mokykloje. Čia svarbi jūsų asmeninė nuomonė, todėl negali būti nei „teisingų“, nei „klaidingų“ atsakymų. Visuomet nurodykite atsakymą, kuris, Jūsų manymu, yra problemos, ir pažymėkite langelį (pavyzdžiui, „Su teiginiu, ko gero, sutinku“).Jei jūs dėl to, kodėl negalite įvertinti teiginio, galite pažymėti atsakymą „Negaliu atsakyti“. Tačiau šį atsakymą tik tada, kai tikrai netinka nė vienos iš kitų pasiūlymų variantų. Anketa yra anoniminė, tai reiškia, kad nereikia rašyti nei savo vardo, nei pavardės. Garantuojame Jūsų atsakymų slaptumą. Jūsų nuomonė mums labai svarbi
Pažymėkite, kurioje klasėje dirbate?Required to answer
Jūsų dėmesys mokyklai?Required to answer
Vertinimo kriterijų aiškumas.Required to answer
12345678910
Mokiniai pirmos dalyko pamokos metu yra supažindinami su mokyklos ir dalyko mokytojo parengtais mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimais bei kriterijais.
Kiekvienos pamokos uždavinyje yra nurodomi aiškūs vertinimo kriterijai.
Prieš kiekvieną formaliai vertinamą, atsiskaitymą pakartotinai aiškiai nurodomi vertinimo kriterijai mokiniams.
Tėvams (globėjams) nurodomi aiškūs, suprantami vertinimo kriterijai.
Prieš kūrybinių ir praktinių darbų užduoties pateikimą, vertinimo kriterijus yra aptaria su mokiniais.
Vertinimo įvairovėRequired to answer
12345678910
Visi mokiniai yra vertinami remiantis mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu.
Naudojama mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo, rezultatų analizavimo bei panaudojimo tvarka.
Mokinių vertinimui, pagal individualius dalyko mokytojo parengtus vertinimo kriterijus, naudojami įvairius vertinimo būdus.
Veiksmingas yra neformalus mokinių vertinimas.
Žodiniu vertinimas (kritiką išsako teigiama kalba, formuluoja pagyrimus) padeda mokiniams kryptingai tobulėti, pasitikėti savo jėgomis, įsivertinti save.
Naudojami aktyvius mokymo metodai, įvairias skatinimo formas (pagyrimas žodžiu, padėka už gerą dalyvavimą pamokoje, įvertinimas pažymiu ir kita)
Tikrindami namų darbus ir juos vertindami taikomas namų darbų kaupiamasis vertinimas.
Remdamiesi vertinimo informacija, fiksuojamos mokinių mokymosi problemos ir nepažangiems,
SUP vaikams taikomi sprendimai, mokinio nesėkmėms likviduoti, teikiant individualią pagalbą konsultacijų metu.
Elektroniniame dienyne yra fiksuoja informaciją apie mokinio sėkmes, rašomi pagyrimai, pažymiai.
Elektroniniame dienyne yra fiksuoja informaciją apie mokinio ugdymosi problemas, rašomos pastabos.
Pradinio ugdymo programos mokytojai parengia pradinio ugdymo programos baigimo vertinimo aprašą.
Mokytojai nuolat stebi ir VIP susirinkimuose aptaria mokinius: kaip jiems sekasi siekti mokymosi tikslų, kokių sunkumų patiria ir kaip juos įveikia.
Mokykloje yra galimybės savivaldžiam mokymuisi. Mokiniams sudaromos sąlygos, kur savo kompetencijas išreiškia pristatydami individualius ir grupės darbus pamokose dalyvaudami mokyklos, rajono, respublikos renginiuose, (konferencijose, varžybose, konkursuose, akcijose, parodose), STEAM veikloje.
Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšysRequired to answer
12345678910
Mokytojai po kiekvienos pamokos teikia apibendrintą ir asmeninį grįžtamąjį ryšį mokiniams,
Mokytojai kiekvieno formaliojo vertinimo mokinių pasiekimus fiksuoja elektroniniame dienyne.
Mokytojai su mokiniais pamokoje aptaria mokinių rezultatus, juos panaudoja koreguodami mokymosi tikslus.
Vertinimas mokiniui naudingas, nes jis žino, kaip ir už ką yra įvertintas, taip pat teikiami komentarai, pasiūlymai, kuria linkme reikėtų labiau dirbti, stengtis ir pan.
Klasių vadovai, dalykų mokytojai, remdamiesi mokyklos parengta bendradarbiavimo su tėvais tvarka, taiko ne mažiau kaip tris tėvų informavimo būdus (įrašai elektroniniame dienyne, klasių vadovų pasirašytinis tėvų supažindinimas su signalinio pusmečio rezultatais, dalykų mokytojų ir klasių vadovų pokalbiai su tėvais bent kartą per pusmetį apie vaiko asmeninę pažangą), kad būtų laiku, informatyviai ir asmeniškai pateikiama informacija, siekiant vaiko asmeninės pažangos.
Klasės vadovai domisi, kaip tėvai reagavo į informaciją, siekdami aktyvesnio tėvų dalyvavimo, kontrolės ir pagalbos vaiko ugdymosi procese.
Mokytojas vertinimo metu gautą informaciją (po kiekvieno pažymiu vertinamo darbo) naudoja ugdymo turiniui planuoti ir koreguoti, tobulindami mokinių pasiekimų vertinimo kriterijus bei koreguodami ilgalaikius bei trumpalaikius dalykų planus.
Mokiniai yra supažindinami su rezultatais, reguliariai (po kiekvieno kontrolinio ir savarankiško darbo) ir sistemingai (baigus skyrių, mėnesio pabaigoje, pusmečio gale) aptaria su mokytojais gautą pirminę ir grįžtamąją informaciją apie pasiekimus bei daromą pažangą.
Nuolatinis mokinių savęs vertinimas stiprina jų mokymosi motyvus, pasitikėjimą savimi, objektyvų požiūrį į savo pasiekimus ir daromą pažangą.