Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

1.5. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie stiprieji Jūsų pedagoginės veiklos aspektai.
Teigiamos emocinės būsenos palaikymas
Kurių socialinę aplinką, atsižvelgdama į vaiko poreikius, gebėjimus.
Skiriu reikiamą dėmesį kiekvienam vaikui, remdamasi jo stipriosiomis pusėmis ir skatindamas jį ugdytis(si); stengiuosi pritaikyti veiklą skirtingų ugdymosi poreikių bei įvairių galėjimų vaikams; bendrauju ir bendradarbiauju su vaikais taip, kad ugdytiniai pasitikėtų savo jėgomis, didžiuotųsi savo individualumu ir unikaliomis savybėmis.
Esu draugiška, nekonfliktiška, bendraujanti su vaikais.
Greitas užmezgamas ryšys su vaikais ir palaikomi pagarba grįsti tarpusavio santykiai,šilta emocinė atmosfera grupėje.Gebu diferencijuoti,individualizuoti užduotis, stengiuosi sudominti įvairiomis veiklomis,skatinu vaikų kūrybiškumą, sudarau sąlygas jų visapusiškam ugdymuisi
Epatiška, kūrybiška.
Labiau sekasi individualus darbas
Atpažįstu netinkamą vaiko elgesį.
Vaikų emocinė būsena ir pastikėjimas savo gebėjimais
Skatinu vaikų savarankiškumą, norą bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais. Priimti vaikus tokius, kokie jie yra, suteikti lygias galimybes ugdytis. Skatinu vaikus klausti, nebijoti suklysti, nes vaikai mokosi per patirtį. Pozityvi grupės aplinka,suteikia vaikui geras, saugias ugdymosi sąlygas.
Vaikai pasitiki manimi, noriai bendrauja
Stebiu vaikų fizinę ir psichikos sveikatą , atpažystu jų silpnasias puses, teikiu rekomendacijas gr. pedagogams.
gebėjimas diferencijuoti užduotis, atsižvelgiant į vaiko galias
vaikams sudarau visas galimybes(priklausančias nuo pedagogo) augti ir tobulėti
Skiriu reikiamą dėmesį kiekvienam vaikui, remdamasi jo stipriosiomis pusėmis ir skatindamas jį ugdytisBendrauju taip, kad vaikai pasitikėtų savo jėgomis, didžiuotųsi savo individualumu ir unikaliomis savybėmis, Savo kalboje ir veikloje vengiu stereotipų
Pritaikyti ugdymosi aplinką ir veiklą skirtingų ugdymo(si) poreikių ir gebėjimų vaikams .
Stengiuosi atliepti vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Didelį dėmesį skiriu vaikų žaidybinei, patyriminei veiklai, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimui.
Grupės pedagogų komandinis darbas yra darnus, pasiekėme gerų bendradarbiavimo ir bendravimo su vaikais santykių, nes buvo vieningai siekiama išsikeltų auklėjimo tikslų, stebėta, ar vaikai laikosi taisyklių, susitarimų. daug dėmesio skyriau vaikų individualių gebėjimų ugdymui, išryškėjusius vaikų gabumus stengiausi puoselėti, skiriant jiems sudėtingesnes užduotis, kad tobulėtų. Stengiausi skatinti kiekvieno vaiko pasitikėjimą savo jėgomis, padrąsinti, kai kas nors nesiseka. Vaikai nemoka kalbėtis vidutiniu balsu tarpusavyje, jie šaukia, nes yra per didelis foninis triukšmas dėl vaikų per didelio skaičiaus grupėse. Vaikai negeba klausytis kito kalbančio žmogaus kalbos, pertraukia vieni kitus bei suaugusiuosius, siekiant ištaisyti šias elgesio spragas buvo daug dirbama.
Stiprioji pedagoginė pusė- Gebu pritaikyti ugdym(osi) aplinką įvairiems vaikams vienu metu. Skiriu reikiamą dėmesį kiekvienam vaikui, remdamasi jo stipriosiomis pusėmis ir skatindama jį ugdytis.
Atsakau, nes reikia kažką atsakyti. Skiriu dėmesį bendravimui su kiekvienu vaiku, siekiu, kad kiekvienas būtų saugus ir džiaugtųsi buvimu darželyje.
Veiklų modifikavimas bei aplinkos pritaikymas tikslingai vaikų veiklai.
Teikiu vaikams pakankamai laisvės kurti, gebu atsižvelgti į individualius vaiko poreikius.
Objektyviai vertinu savo patirtį ir pasiekimus, realizuoju teorines žinias praktikoje
Kompetencija, bendravimas, bendradarbiavimas
Stengiuosi domėtis naujovėmis, bandau jas taikyti praktiškai, keliu kvalifikaciją įvairiuose seminaruose.