Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

1.6. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie tobulintini Jūsų pedagoginės veiklos aspektai (Kas Jus neramina? Kokios pagalbos Jums reikia?).
Emocinės būsenos palaikymas
Neramina įtraukiojo ugdymo vizija darželyje. Labiausiai neramina didelis vaikų kiekis grupėse; vaikų saugumas; jog grupėse nėra atskiro kampelio ar erdvės nusiraminimams.
Trūksta ugdymosi priemonių
Darbas su A spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Ne visada teoriją išeina pritaikyti praktikoje.
Specialistų pagalbos spendžiant iškilusias problemas.
Neramina tėvų abejingumas
Vaikų nemokėjimas bendrauti tarpusavyje
Reikėtų daugiau diskusijų apie įtraukųjį ugdymą, sąlygų sudarymui
Daugiau žinių apie įtraukujį ugdymą, jo pritaikymo realias galimybes. Neramina menkas tėvų įsitraukimas į vaikų ugdymą.
Jokios. Bendradarbiavimas su tėvais.
reikia nuolatinių žinių papildymo apie įvairių sutrikimų turinčių vaikų elgesio ypatumus, darbą su jais, kas padeda ir t.t.
Pagal situaciją, gerų psichologinių patarimų.
Sukurti pagal vaikų amžių ugdymui(si) pritaikytą stimuliuojančią aplinką.
Neramina tai, kad per didelis vaikų skaičius grupėse. Nežiūrint į tai yra integruojami vaikai su įvairiausiomis negaliomis. Vaikų skaičius grupėse turi atitikti higienos normų reikalavimus. Vaikui grupėje turi būti 4 kvadratiniai metrai, su negalia dar daugiau. Tik suderinus šiuos dalykus išvengsime kenksmingo vaikams ir mokytojams foninio triukšmo. Vaikai vėl turės vietos ir galimybės žaisti vaidmenų žaidimus, nelips vienas ant kito.
Glaudesnis bendravimas su vaikų tėvais ir bendradarbiavimas su kolegomis ir administracija.
Neramina, kad kuo toliau tuo labiau visa pagalba tik teorinė. O tobulėjimui ribų nėra.
Vaiko gerovės komisijos aktyvesnio dalyvavimo bei pagalbos mokytojui.
Ugdymo(si) aplinkų pritaikymą skirtingų poreikių vaikams sąlygoja ir darželio materialinė bazė. Nėra tiek galimybių, kiek reikėtų vaikams ir kiek norėčiau aš.
Nepakankamai planuoju savo veiklą, siekdama geresnės pažangos; menkoki savivertės rodikliai
Elgesio ir emocijų sutrikimų turintys vaikai. Su jais jaučiuosi nekantri, trūksta praktinių žinių, psichologų patatimų.
Skirtingų kartų pedagogų darbo stilius ir metodai.
Dar reikia tobulinti pedagoginį raštingumą.