Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

2.4. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie stiprieji Jūsų pedagoginės veiklos aspektai.
Interpretuoti,kurti,įgyvendinti kūrybines idėjas
Vaikai skatinami savitai ir priimtinais būdais žaisti, išreikšti save, interpretuoti, kurti, atrasti ( tyrinėti, eksperimentuoti, sverti, matuoti, lyginti, fotografuoti); įgyvendinant idėjas, kuriama žaidybinė aplinka, netradicinės ugdymui skirtos priemonės (asmeniniai daiktai, buities reikmenys, asmeniniai financiniai ištekliai, tėvelių pagalba) siekiant sužadinti vaikų smalsumą.
Moku suburti vaikus žaidimams.
Ugdymo procesą stengiuosi organizuoti taip,kad vaikai per patirtį eksperimentuodami,tyrinėdami,dalyvaudami projektinėse veiklose pažintų aplinką,įvairius reiškinius,kad veiklos būtų įdomios,skatinančios vaikus aktyviai įsitraukti.Taip pat daug dėmesio skiriu ir pagrindinei vaikų veiklai -žaidimams. Dauguma vaikų mėgsta konstruoti,tai stengiuosi,kad tai galėtų daryti su įvairiausiais konstruktoriais.Skatinami ir individualūs ir gripiniai vaikų žaidimai.Vaikai žino,kad į pedagogą visada gali kreiptis pagalbos,ir pasako,jei kažkas nesiseka.
Gebu vaikus suburti grupinėms veikloms, vaikai yra laimingi grupeje.
Daugiau žaidimų, taip padėsime vaikams
Vaikų pagrindinė veikla - žaidimas. Juos reikia skatinti ir mokyti žaisti.
Źaidimų organizavimas
Spontaninė vaikų veikla skatina vaikų savarankiškumą, fantaziją, kūrybiškumą, mąstymą, smalsumą. Žaisdami laisvai pasirenkamus žaidimus atvaizduoja realaus gyvenimo situacijas, mokososi taisyklių, ieško kompromisų, geba bendrauti ir bendradarbiauti.
Gebėjimas spręsti tarp vaikų kylančias konfliktines situacijas.
žaidimas-paveikiausias mokymo(si) būdas
Sukuriu žaidybinę aplinką, parenku kuo įvairesnių, skatinančius veikti pačius vaikus priemonių. Pati gaminu priemones žaidimams.
Organizuoju ugdymą derindama kryptingą savo ir spontanišką vaiko veiklą, taikau patirtinio mokymo(si) metodus (projektus, tyrinėjimus, eksperimentavimą, pažintines išvykas, diskusijas ir kt.), pripažįstant žaidimą ir kasdienį vaiko gyvenimą grupėje kaip neatsiejamą ugdymo dalį;
Stiprieji mano pedagoginės veiklos aspektai - pedagoginis meistriškumas, kad ir nesant reikiamoms darbo sąlygoms sugebu kūrybingai dirbti bei ieškoti išeičių, realizuoti ugdymo procesą pagal prioritetus bei ugdymo tikslus. Nesu girdėjusi klausimo, gal Jums ko nors trūksta, kad vaikų ugdymas būtų sėkmingas.
Sudarau galimybės vaikams dažniausiai per žaidimus, įvairias kitas veiklas kuo daugiau eksperimentuoti, atrasti, bandyti ir nebijoti.
Mano manymu, vaikų pagrindinė veikla turi būti žaidimas.
Skatinu vaikus įvairiais, kitiems priimtinais būdais išreikšti save.
Gebu palaikytiir paskatinti savarankiškas, pačių vaikų pasirinktas veiklas ir žaidimus, netikėtas situacijas.
Praktiškai taikau tiek tradicinius, tiek netradicinius ugdymo būdus ir metodus
Žaidimų, užduočių, veiklų individualuzavimas, pritaikymas pagal vaiko gebėjimus.
Organizuoti žaidimus, įtraukti į įvairias veiklas vaikus.