Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

3.5. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie tobulintini Jūsų pedagoginės veiklos aspektai (Kas Jus neramina? Kokios pagalbos Jums reikia?).
Neramina įtraukus mokymas
Norėtųsi, jog grupėje esanti ugdymo(si) aplinka būtų suskirstyta į logiškai apibrėžtas mažesnes erdves (pagal ugdomas kompetencijas, veiklos centrus, kampelius ar kt.) su tam tikrai veiklai tinkamomis priemonėmis, skatinančiomis tyrinėti, žaisti ir ugdytis. Norėtųsi, jog ugdymo(si) aplinka lauke būtų patogi ir skatinanti vaikus imtis įvairios veikos.
Reikėtų daugiau inovatyvių priemonių,kurių pagalba įvairias veiklas galima būtų padaryti patrauklesnėmis
Viskas gerai
Daugiau metodinės medžiagos
Neramina vaikų pykčio priepuoliai
Norėtųsi, kad grupėje būtų naujesnių žaislų, plakatų, ugdomųjų priemonių, kurios skatintų vaiką domėtis, kurti, daryti, atlikti.
-
nėra galimybių vaikui pabūti vienam, tyliai, kampelyje ar savo individualioje erdvėje...
Trūksta informacinių ir komunikacinių technologijų.
Per mažai su ugdytiniais organizuoju išvykų po mikrorajoną.
Vaikai grupėje išbūna dešimt valandų per dieną. Siekiant gerinti jų emocinę būseną, būtina įrengti dailės kambarėlį, kuriame dirbtų profesionalas, vestu planinius grupėms užsiėmimus, taip pat ir kūno kultūrą turi vesti specialistai, ypač pas mus, kur toks didelis skaičius dirba judesio specialistų ir yra užimtos visos kūno kultūrai skirtos patalpos. ultūr
Maža patalpa grupėje ir per didelis vaikų skaičius. Priemonių ir žaislų stoka.
Nei fizinės aplinkos grupėje, nei inovatyvių priemonių mokytojas nekeičia ir neįsigyja. Tuo turi rūpinti atsakingi asmenys.
Ne visada sekasi motyvuoti vaikus prižiūrėti grupės aplinką.
Reikėtų drąsiau kontaktuoti su socialiniais partneriais.
Neramina artėjanti įtrauktis
Neužtikrinu noro, poreikio pabūti su savimi, nuraminti.