Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

7.5. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie stiprieji Jūsų pedagoginės veiklos aspektai.
Tobulinti ugdymo įstaigą
-
Sudaromos sąlygos nuolat tobulėti.
Geri
Viskas puiku
Mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje ir su kitais specialistais, siekdami pagerinti tiek savo pedagoginę praktiką.
Mokytojai bendradarbiauja tarpusavyje ir su kitais specialistais, siekdami pagerinti tiek savo pedagoginę praktiką, tiek ir ugdymo kokybę apskritai.
Patirtis
Bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis.
Kryptingai ir tikslingai stengiuosi tobulinti savo bendrąsias, dalykines ir didaktines kompetencijas.
Manau, kad mano profesinės kompetencijos yra labai stiprios. Lyderystė man nėra svetimas dalykas. Klausimas, ar puoselėjama mūsų įstaigoje lyderystė? Ar kas nors yra plačiau paanalizavęs, kokios yra mokytojų karjeros galimybės darželyje, kuo savo gerais darbais galime pasiekti? Kiek toli galime eiti? Pasigendu profesinės veiklos savianalizės aiškių vertinimo kriterijų. Dabar vertina vadovai, pagal savo nuožiūrą. Savianalizė turi būti taip parengta, kad mokytojas pats galėtų įsivertinti, kaip jis dirba, gerai, ar patenkinamai pagal pateiktą veiklos medžiagą.
Mokytojai apmąsto ir įsivertina savo pedagoginės praktikos efektyvumą bei siekia gauti grįžtamąjį ryšį iš kitų kolegų, o prireikus stengiasi patobulinti savo pedagoginę praktiką.
Teoriškai ruošiamasi įtraukčiai, bet praktiškai kažin kaip tai įmanoma bus.
Prireikus tobulinu savo pedagoginę praktiką.
Nuolatinis žinių siekis, žingeidumas, "atradimų" dalijimasis su kolegomis.
Kryptingai siekiu tobulinti savo kvalifikaciją, skiriu pakankamai dėmesio bendrųjų ir asmeninių kompetencijų tobulinimui