Sakalelis
Private
Report
Poll is not active

Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

1. Pateikiame teiginius, kurie apibūdina Jūsų darbą. Pagalvokite, kiek tai būdinga Jūsų grupės vaikams, Jūsų pedagoginei veiklai grupėje. Tinkantį atsakymą pažymėkite.
1.2. Mokytojo sąveika su vaikais.
1.3. Vaikų tarpusavio sąveika.
Vaikų tarpusavio sąveika specialiojo ugdymo grupėse
1.4. Lygios galimybės ugdytis ir tobulėti visiems vaikams.
2. Išvardinti teiginiai apibūdina vaikų veiklą grupėje. Pagalvokite, kiek tai būdinga Jūsų grupės vaikams. Tinkantį atsakymą pažymėkite.
2.2. Patirtinė vaiko veikla.
2.3. Žaidimas.
3. Jums išvardinti teiginiai, kurie apibūdina ugdymo(si) aplinkas, pedagogo darbą. Pagalvokite, kiek tai būdinga ugdymo įstaigos, grupės, kurioje dirbate, aplinkai, Jūsų pedagoginei veiklai. Pažymėkite tinkantį atsakymą.
3.2. Socialinė-emocinė aplinka
3.3. Pažintinė aplinka.
4. Pateikiame teiginius, kurie apibūdina ugdymo strategijas, padedančias vaikų asmenybinei raidai. Pagalvokite, kiek tai būdinga Jūsų pedagoginei veiklai. Tinkantį atsakymą pažymėkite.
4.2. Ugdymo strategijos, skatinančios vaiko mokymosi procesą
5. Jums pateikiame teiginius, kurie apibūdina vaikų pasiekimų vertinimo aspektus, ugdymo palanvimą. Pagalvokite, kiek tai būdinga Jūsų pedagoginei veiklai. Pažymėkite tinkantį atsakymą.
5.2. Ugdymo planavimas.
6. Išvardinti teiginiai apibūdina vaiko šeimos kultūros pažinimo, partnerystės su vaiko šeima aspektus. Pagalvokite, kiek tai būdinga Jūsų pedagoginei veiklai. Pažymėkite tinkantį atsakymą.
6.2. Partnerystė su šeima.
7. Žemiau pateikiami teiginiai, kurie apibūdina ugdymo įstaigos veiklos planavimo ir organizavimo, mokytojų lyderystės, ugdymo įstaigos savivaldos aspektus. Pagalvokite, kiek tai būdinga Jūsų įstaigos bendruomenei. Tinkantį atsakymą pažymėkite.
7.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas.
7.3. Lyderystė mokymuisi.
7.4. Ugdymo įstaigos savivalda.

Poll menu

Next poll »