Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

4.4. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie stiprieji Jūsų pedagoginės veiklos aspektai.
Pritaikau veiklas,kad įsitrauktų visi ugdytiniai
Siūlau/ planuoju veiklas, kurios skatina vaikų susidomėjimą ir kelia jiems naujų iššūkių, žadina kūrybingumą, tyrinėjimą, eksperimentavimą, padeda savarankiškai ieškoti atsakymų, spręsti problemas.
Stengiuosi rasti dialogą tarp vaikų, juos sudominti.ų
Viskas
Bendravimas su vaikais
Grupėje taikau kasdienes vaikams įprastas veiklas, padedančias ugdytis vaikų savireguliaciją ir savarankiškumą
Skatinu įprastas veiklas, padedančias ugdytis vaikų savireguliacijai ir savarankiškumui. Inicijuoju nuolatinius dialogus tarp vaikų, tarp vaikų ir suaugusiųjų. Siūlau veiklas, kurios skatina vaikų kūrybingumą, tyrinėjimą, eksperimentavimą, padeda savarankiškai ieškoti atsakymų, spręsti problemas.
Naudoju ugdymo(si) strategijas,kurios holistiškai aprėpia visas ugdymo sritis.
Visas vaikų kompetencijas stengiuosi ugdyti integraliai visose ugdymosi srityse ir visose veiklose, kuriose vaikai dalyvauja. Didelį dėmesį skiriu vaikų vertybinių nuostatų plėtojimui padedant jiems tapti smalsiems, pasitikintiems savimi, aktyviems, motyvuotiems, drąsiai įgyvendinantiems savo sumanymus, kūrybiškiems, savarankiškiems, atsakingiems.
Ugdymą planuojame, taikau įvairius aktyvuosius ugdymo metodus žinių įsisąvinimui bei patirtinei veiklai, kiek tai leidžia sąlygos. Kuriu pati įvairias metodines priemones mokymosi medžiagos įsisąvinimui. Naudoju IT., pasidarytą padalinamą vaizdinę medžiagą,
Naudoju savo darbe veiklas, kurios skatina vaikų susidomėjimą ir kelia jiems naujų iššūkių, žadina kūrybingumą, tyrinėjimą, eksperimentavimą, padeda savarankiškai ieškoti atsakymų, spręsti problemas.
Nežinau, ką atsakyti. Vaikai per maži, kad sąmoningai patys įsijungtų į ugdymosi procesą. Jie mielai tik žaistų ir bėgiotų.
Holistiškas požiūris į vaiko ugdymo(si) sritis.
Nuolat ieškau būdų ir priemonių, padedančių vaikams mokytis.
Atsakingai planuoju ugdymo strategijas
N