Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ visuminio tyrimo anketa „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas“ mokytojams, švietimo pagalbos specialistams

Mielas Mokytojau,

Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, siekdamas gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, atlieka mokyklos veiklos įsivertinimą. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė bei pasiūlymai.  Apklausa yra anoniminė, gautus atsakymus apibendrinsime įsivertinimo ataskaitoje.

5.3. Apibendrinkite savo atsakymus ir trumpai parašykite, kokie stiprieji Jūsų pedagoginės veiklos aspektai.
Nuoseklus planas ugdymui
Planuoju ugdymą(si), remdamasi žiniomis apie vaikų jau turimus gebėjimus, nuostatas, žinias ir supratimą, jų individualius ugdymo(si) poreikius ir siekiu vaikų ugdymo(si) pasiekimų augimo.
Planuodamas pasitariu su kolege.ū
Viskas gerai
Viskas puiku
Aptariu su tėvais vaiko amžiaus tarpsniui realius lūkesčius, atsižvelgdamas į individualias vaiko galias ir skirtingą ugdymo(si) patirtį
Sistemingai stebiu ir fiksuoju vaikų pasiekimus. Aptariu vaiko pasiekimus su tėvais. Planuodamas išlaikau pusiausvyrą tarp individualios veiklos, veiklos mažose grupėse ir visos grupės ugdomosios veiklos.
Planuoju ugdymą remdamasi žiniomis apie vaikų jau turimus gebėjimus, siekdama vaikų ugdymo pasiekimų augimo.
ugdymo planavimas visada aptariamas su tėvais, specialistais, dalyvaujančiais vaiko ugdymo(si) procese
Individualios veikos ir grupinės veikos planavimas
Stengiuosi užtikrinti kiekvieno vaiko mokymosi sėkmę, sudarau galimybę skirtingais būdais pademonstruoti pasiekimus bei daromą pažangą. Sistemingai fiksuoju, analizuoju ir aptariu su tėvais (globėjais).
Planuoju ugdymo veiklą, laikausi nuoseklumo mokant vaikus, pagal išsikeltus tikslus bei uždavinius, bandau integruoti patirtinio ugdymo elementus, jeigu leidžia galimybės. daug dėmesio rašydama planus skiriu išmonei, kad būtų įdomiai perteikta medžiaga, naudinga vaikui.
Išlaikiau pusiausvyrą tarp iš anksto suplanuotos ir vaikų pasiūlytos veiklos.
Žinoma, kad dirbame atsižvelgiant į vaikų pasiekimus, galias, patirtį. Ne visada įmanoma planuoti veiklas individualiai ar grupelėmis. Kartais patogiau dirbti su visa grupe.
Visada siekiu ne kiekybės ,o kokybes džiaugiuosi gryžtamuoju ryšiu
Išlaikyti pusiausvyrą tarp veiklos mažose grupėse ir ugdomosios veiklos visai grupei.
parenku vaikams užduotis pagal jų individualius poreikius bei pomėgius. Stengiuosi, kad jie patirtų sėkmę bei mokytųsi susidomėję.
Geri vaiko galių, gebėjimų vertinimo, atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius, įgūdžiai
O